Zakon o stomatološkoj djelatnosti NN 121/03

Zakon o stomatološkoj djelatnosti NN 121/03

HRVATSKI SABOR

1708

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O STOMATOLOŠKOJ DJELATNOSTI

Proglašavam Zakon o stomatološkoj djelatnosti, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 17. srp­nja 2003.

Broj: 01-081-03-2665/2
Zagreb, 23. srp­nja 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

 

ZAKON

O STOMATOLOŠKOJ DJELATNOSTI

 


I. TEMELJNE ODREDBE

Sadržaj Zakona

Članak 1.


Ovim se Zakonom uređuju ustrojstvo te uvjeti za obavljanje stomatološke djelatnosti kao službe koja osigurava pružanje stomatološke pomoći osobama u ostvarivanju i zaštiti oralnog zdravlja.

Stomatološka djelatnost

Članak 2.


(1) Stomatološku djelatnost obavljaju doktori stomatologije i doktori stomatologije specijalisti nakon završenog stomatološkog studija, položenoga stručnog ispita, odnosno specijalističkog ispita za rad u pojedinim specijalističkim strukama te ishođenja odobrenja za samostalan rad.

(2) Stomatološka djelatnost obuhvaća:

1. sprječavanje bolesti, stomatološki zdravstveni odgoj i savjetovanje,

2. pregled kojim se utvrđuje postojanje ili nepostojanje bolesti zuba i usne šupljine, oštećenja ili anomalija,

3. procjenu stanja iz točke 2. ovoga stavka pomoću stomatološko-medicinskih dijagnostičkih sredstava te liječenje i rehabilitaciju,

4. propisivanje lijekova, medicinskih proizvoda i pomagala,

5. izdavanje liječničkih uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i mišljenja,

6. druge radnje sukladno općim i posebnim propisima.

Članak 3.

(1) U procesu donošenja odluka i izbora dijagnostike i odgovarajućeg liječenja doktor stomatologije je samostalan u postupanju sukladno znanstvenim saznanjima i stručno dokazanim metodama koje odgovaraju suvremenom standardu stomatološke struke.

(2) Doktor stomatologije obvezan je u obavljanju stomatološke djelatnosti osobito poštovati načela obavljanja stomatološke djelatnosti.

(3) Doktor stomatologije obvezan je suzdržavati se od svake aktivnosti koja nije spojiva s ugledom, dostojanstvom i neovisnošću stomatološke djelatnosti.

Članak 4.

Pružanjem stomatološke zaštite kao zanimanjem smiju se baviti samo doktori stomatologije.

Neovlašteno pružanje stomatološke pomoći

Članak 5.

Hrvatska stomatološka komora (u daljnjem tekstu: Komora) je ovlaštena i obvezna poduzimati postupke u slučaju neovlaštenog pružanja stomatološke pomoći.

II. STJECANJE I GUBITAK PRAVA NA OBAVLJANJE STOMATOLOŠKE DJELATNOSTI

Stjecanje odobrenja za samostalan rad

Članak 6.


(1) Doktoru stomatologije koji je položio stručni ispit i koji je upisan u registar doktora stomatologije, Komora će dati odobrenje za samostalan rad (licencu).

(2) Odobrenjem za samostalan rad dokazuje se stručna osposobljenost doktora stomatologije za samostalno obavljanje cjelokupne stomatološke djelatnosti na području Republike Hrvatske.

(3) Odobrenje za samostalan rad doktoru stomatologije daje, odnosno uskraćuje upravnim aktom tijelo određeno Statutom Komore.

(4) Protiv upravnoga akta iz stavka 3. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(5) Odobrenje za samostalan rad daje se na vrijeme od šest godina.

(6) Doktorima stomatologije – strancima Komora daje odobrenje za samostalan rad na vrijeme određeno prema propisima koji uređuju rad stranaca u Republici Hrvatskoj.

(7) Na postupak obnavljanja i oduzimanja odobrenja za samostalan rad doktora stomatologije primjenjuju se odredbe stavka 3. i 4. ovoga članka.

(8) Vrste i uvjete za davanje, obnavljanje i oduzimanje odobrenja za samostalan rad, propisuje općim aktom Komora.

Stjecanje prava na obavljanje stomatološke djelatnosti

Članak 7.

Pravo na obavljanje stomatološke djelatnosti na području Republike Hrvatske stječe se upisom u registar doktora stomatologije i ishođenjem odobrenja za samostalan rad.

Članak 8.

Uvjete, način upisa te vođenje i sadržaj registra doktora stomatologije propisuje općim aktom Komora.

Nedostojnost za obavljanje stomatološke djelatnosti

Članak 9.

(1) Doktor stomatologije koji je pravomoćnom sudskom odlukom proglašen krivim za počinjenje kaznenog djela, može se s obzirom na važnost i prirodu ugroženog dobra ili druge posljedice te s obzirom na okolnosti pod kojima je radnja izvršena odnosno propuštena, smatrati nedostojnim za obavljanje stomatološke djelatnosti.

(2) Doktoru stomatologije iz stavka 1. ovoga članka može biti uskraćeno davanje odobrenja za samostalan rad, odnosno privremeno ili trajno oduzeto odobrenje za samostalan rad.

(3) Ovisno o vrsti kaznenog djela i posljedici koju je imalo, doktoru stomatologije iz stavka 1. ovoga članka, može biti privremeno ili trajno ograničeno odobrenje za samostalan rad s obzirom na opseg i vrstu poslova kojima se doktor stomatologije smije baviti.

(4) Nedostojnost za obavljanje stomatološke djelatnosti utvrđuje upravnim aktom tijelo određeno Statutom Komore.

(5) Protiv upravnog akta iz stavka 4. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

III. ORGANIZACIJA STOMATOLOšKE DJELATNOSTI

Članak 10.

Stomatološka djelatnost može se obavljati u:

1. privatnoj praksi,

2. grupnoj praksi,

3. zdravstvenoj ustanovi ili drugoj pravnoj osobi (trgovačkom društvu).

Stomatološka ordinacija

Članak 11.


(1) Doktor stomatologije može imati samo jednu stomatološku ordinaciju s najmanje jednom stomatološkom jedinicom.

(2) Doktor stomatologije može osnovati i zubotehnički laboratorij za potrebe svoje stomatološke ordinacije.

Članak 12.

(1) Stomatološka ordinacija je temeljna organizacijsko-radna jedinica s prostorom, opremom i kadrovskim normativom radne grupe određenim posebnim propisima.

(2) Doktor stomatologije je nositelj stručne, pravne i organizacijske odgovornosti u stomatološkoj ordinaciji.

Članak 13.

(1) Radnu grupu stomatološke ordinacije čini ordinacijski tim te izvantimski zdravstveni i nezdravstveni suradnici.

(2) Ordinacijski tim čine doktor stomatologije – nositelj stomatološke ordinacije i stomatološki asistent sa završenim srednjoškolskim obrazovnim programom, odnosno medicinska sestra.

(3) Stomatološka ordinacija može imati suradnike koji obavljaju pomoćne, knjigovodstvene i druge servise predviđene zakonskim propisima.

Grupna praksa

Članak
14.

(1) Doktori stomatologije mogu se udruživati u grupnu praksu. U grupnoj praksi svaki doktor stomatologije zadržava svoju neovisnost i vlastitu odgovornost.

(2) Doktor stomatologije koji radi u stomatološkoj ordinaciji grupne prakse nositelj je stručne odgovornosti koja proizlazi iz odobrenja za samostalan rad.

Zdravstvene ustanove i druge pravne osobe za obavljanje stomatološke djelatnosti

Članak 15.

Stomatološka djelatnost može se obavljati u zdravstvenim ustanovama, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o ustanovama te u trgovačkom društvu (u daljnjem tekstu: društvo), u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o trgovačkim društvima.

Članak 16.

(1) Stomatološke usluge u društvu mogu pružati samo doktori stomatologije i doktori stomatologije – pripravnici pod nadzorom mentora koji odgovara za kvalitetu pružene usluge.

(2) Doktori stomatologije koji rade u društvu ne moraju biti članovi društva.

Članak 17.

Odredbama općih akata društva ne smije biti dovedena u pitanje samostalnost doktora stomatologije u obavljanju stomatološke djelatnosti.

Članak 18.

U pogledu obveze čuvanja profesionalne tajne, disciplinske odgovornosti i odnosa prema Komori i njenim tijelima, doktori stomatologije u društvu imaju ista prava i obveze kao i doktori stomatologije u privatnim stomatološkim ordinacijama.

Članak 19.

Komora vodi poseban registar društava.

Način oglašavanja doktora stomatologije

Članak 20.

Način oglašavanja doktora stomatologije propisuje općim aktom Komora.

IV. PRAVA I OBVEZE DOKTORA STOMATOLOGIJE U OBAVLJANJU STOMATOLOšKE DJELATNOSTI

Članak 21.

Doktor stomatologije je obvezan pružati stomatološku pomoć savjesno, sukladno zakonu, statutu i drugim općim aktima Komore te Kodeksu stomatološke etike i deontologije.

Pružanje i uskraćivanje stomatološke pomoći

Članak 22.

(1) Doktor stomatologije obvezan je pružiti stomatološku pomoć i provesti potrebne mjere prevencije, dijagnostike, liječenja i rehabilitacije svim osobama kojima je on izabrani doktor stomatologije ili koji su mu upućeni za stomatološku pomoć u okviru njegovih ovlaštenja i prava.

(2) U hitnim stanjima doktor stomatologije obvezan je bez odgađanja pružiti stomatološku pomoć svakome tko mu se za nju obrati.

(3) Hitnim stanjima iz stavka 2. ovoga članka smatraju se ona stanja kod kojih bi zbog nepružanja stomatološke pomoći mogle nastati trajne štetne posljedice po zdravlje ili po život bolesnika.

(4) Doktor stomatologije ne smije uvjetovati pružanje hitne stomatološke pomoći s prethodnim osiguranjem plaćanja stomatološke usluge.

(5) Doktor stomatologije može odbiti pružanje stomatološke pomoći osobi koja mu prijeti ili je prema njemu, odnosno drugim zdravstvenim radnicima fizički agresivna, osim u hitnim stanjima.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka doktor stomatologije dužan je osobi pružiti neophodnu hitnu stomatološku pomoć ako mu je osigurana zaštita policije ili neki drugi oblik zaštite.


Obveza uključivanja u hitnu stomatološku službu

Članak 23.

Doktor stomatologije, koji obavlja stomatološku djelatnost u okviru osnovne mreže stomatološke djelatnosti, mora se uključiti u program pružanja hitne stomatološke pomoći u slučaju potrebe na svom području.

Nužna stomatološka pomagala i lijekovi

Članak 24.

Doktor stomatologije mora sukladno znanstvenim saznanjima i stručno dokazanim metodama, s obzirom na svoju djelatnost i uvjete određenog područja, imati na raspolaganju nužna stomatološka pomagala i lijekove, s kojima će započeti liječenje bolesnika.

Međusobni odnosi doktora stomatologije i pacijenta

Članak 25.

Doktor stomatologije je obvezan upoznati pacijenta s predloženim dijagnostičkim postupcima i načinom liječenja, kao i drugim mogućim metodama i postupcima dijagnosticiranja te načinima liječenja. Doktor stomatologije obvezan je u tom pogledu pružiti pacijentu sva raspoloživa objašnjenja, uključujući vlastita i tuđa iskustva kao i moguće rizike zahvata po zdravlje i život.

Priziv savjesti

Članak 26.

(1) Radi svojih etičkih, vjerskih ili moralnih nazora, odnosno uvjerenja doktor stomatologije se ima pravo pozvati na priziv savjesti te odbiti provođenje dijagnostike, liječenja i rehabilitacije pacijenta, ako se to ne kosi s pravilima struke te ako time ne uzrokuje trajne posljedice za zdravlje ili ne ugrozi život pacijenta. O svojoj odluci mora pravovremeno izvijestiti pacijenta te ga uputiti drugom doktoru stomatologije iste struke.

(2) Ako je doktor stomatologije zaposlen kod drugog doktora stomatologije koji obavlja privatnu praksu ili u zdravstvenoj ustanovi, odnosno u drugoj pravnoj osobi, mora o odluci izvijestiti svoga nadređenog, odnosno poslodavca.

Profesionalna stomatološka tajna

Članak 27.

(1) Doktor stomatologije obvezan je čuvati kao profesionalnu tajnu sve što sazna o zdravstvenom stanju pacijenta. Profesionalnom tajnom smatraju se svi podaci koje doktor stomatologije sazna pri obavljanju svoje struke o pacijentu, njegovim osobnim, obiteljskim i socijalnim prilikama kao i podaci vezani uz otkrivanje i liječenje bolesti. Doktor stomatologije obvezan je na čuvanje profesionalne tajne o pacijentu i prema članovima obitelji pacijenta, čak i nakon njegove smrti.

(2) Doktor stomatologije obvezan je voditi računa o tome da profesionalnu tajnu čuvaju i druge osobe koje rade u njegovoj ordinaciji ili su na bilo koji drugi način saznali podatke o zdravstvenom stanju pacijenta.

(3) Pruža li više doktora stomatologije istovremeno, ili jedan nakon drugog, istom pacijentu neki oblik stomatološke usluge, obveza čuvanja tajne ne primjenjuje se između doktora stomatologije.

(4) Iznošenje profesionalne tajne dopušteno je samo uz pristanak pacijenta te u skladu s Kodeksom stomatološke etike i deontologije. Iznošenje profesionalne tajne dopušteno je i u slučaju ako bi se čuvanjem profesionalne tajne ugrozio život i zdravlje drugih ljudi.

(5) Odavanjem profesionalne tajne ne smatra se: iznošenje podataka o pacijentu u svrhu znanstvenih istraživanja, predavanja ili publikacija, neodavajući identitet pacijenta i uz njegov pisani pristanak, davanje podataka za statističku obradu, neodavajući identitet pacijenta, davanje podataka društvu za zdravstveno osiguranje s kojim pacijent ima sklopljen ugovor o osiguranju te davanje podataka istražnoj ili sudbenoj vlasti, ako bi tajenje podataka moglo utjecati na bit istražnog ili sudskog postupka ili naškoditi trećoj osobi.

Obveza prijavljivanja

Članak 28.

(1) Doktor stomatologije obvezan je podnijeti prijavu policiji ili državnom odvjetništvu, kada tijekom obavljanja stomatološke djelatnosti posumnja da je smrt ili tjelesna ozljeda osobe nastala nasilnim putem.

(2) Doktor stomatologije je prijavu iz stavka 1. ovoga članka, obvezan podnijeti i kada posumnja da je malodobnoj ili nemoćnoj osobi zdravstveno stanje ozbiljno ugroženo zapuštanjem ili zlostavljanjem.

Vođenje i čuvanje stomatološke dokumentacije

Članak 29.

(1) Doktor stomatologije obvezan je voditi točnu, iscrpnu i datiranu stomatološku dokumentaciju o stanju pacijenta i njegovu liječenju u skladu s propisima o evidencijama na području zdravstva. Doktor stomatologije obvezan je tu dokumentaciju na zahtjev predočiti ministarstvu nadležnom za zdravstvo, tijelima državne uprave u skladu s posebnim propisima, Komori ili sudbenoj vlasti.

(2) Dokumentaciju koja se čuva na elektronskom mediju potrebno je osigurati od mijenjanja, prijevremenog uništenja ili nedopuštenog korištenja.

(3) Stomatološka dokumentacija sastoji se od kartona sa statusom, povijesti bolesti, rendgenskih snimaka te fotografija.

(4) Doktor stomatologije obvezan je na zahtjev pacijenta dati mu na uvid svu stomatološku dokumentaciju koja se odnosi na dijagnostiku i liječenje njegove bolesti.

(5) Doktor stomatologije obvezan je čuvati podatke o liječenju pacijenta deset godina nakon završenog liječenja, a nakon toga roka obvezan je postupiti prema propisima o čuvanju dokumentacije.

Pretraga stomatološke ordinacije

Članak 30.

(1) Pretragu stomatološke ordinacije može odrediti samo nadležni sud pisanim nalogom ako su za to ispunjeni uvjeti propisani zakonom.

(2) Kada se odredi pretraga stomatološke ordinacije, sud će o tome odmah obavijestiti Komoru.

(3) Pravo je doktora stomatologije da on ili njegov zastupnik i obvezatno dva svjedoka, od kojih jedan može biti i predstavnik Komore budu nazočni pri pretrazi stomatološke ordinacije.

(4) Kod pretrage stomatološke ordinacije ne smije biti povrijeđena tajnost stomatološke dokumentacije i predmeta na štetu pacijenata. Pregled stomatološke ordinacije ograničit će se na pregled samo onih dokumenata i predmeta koji su u izravnoj vezi s kaznenim djelom zbog kojeg se vodi postupak.

(5) Dokazi pribavljeni u protivnosti s odredbama ovoga članka ne mogu se upotrijebiti u postupku protiv doktora stomatologije i njegovih pacijenata.

Međusobni odnosi doktora stomatologije

Članak 31.

(1) Doktor stomatologije je svojim ponašanjem i postupkom obvezan poštivati ljudski i moralni dignitet drugog doktora stomatologije.

(2) Doktor stomatologije obvezan je odnositi se časno prema drugom doktoru stomatologije te poštivati njegovu osobnost, uvažavati njegovu stručnost i službeni položaj.

(3) Doktor stomatologije je obvezan u odnosima prema drugim doktorima stomatologije poštivati sve odgovarajuće odredbe Kodeksa stomatološke etike i deontologije.

Obveza obavještavanja drugoga doktora stomatologije

Članak 32.

Kada doktor stomatologije upućuje drugom doktoru stomatologije ili u drugu ustanovu, trgovačko društvo, odnosno drugu pravnu osobu koja obavlja zdravstvenu djelatnost pacijenta, koji bi zbog svog stanja ili ponašanja mogao ugroziti zdravlje, odnosno život doktora stomatologije, drugih zdravstvenih radnika ili drugih pacijenata, obvezan ih je o tome pravodobno obavijestiti telefonom, elektroničkim putem ili na drugi odgovarajući način.

V. VREDNOVANJE STOMATOLOšKE DJELATNOSTI

Vrednovanje stomatološke djelatnosti

Članak 33.


(1) Vrednovanje stomatološke djelatnosti kao visoko specijalizirane djelatnosti od iznimne vrijednosti za pojedinca i društvo, u osnovnoj mreži stomatološke djelatnosti uređuje se kolektivnim ugovorom.

(2) Aktima Komore uređuje se vrednovanje stomatološke djelatnosti izvan osnovne mreže stomatološke djelatnosti.

Cijena rada doktora stomatologije

Članak 34.

Komora donosi jedinstveni Cjenik usluga stomatološke djelatnosti, kojim je definirana najniža cijena stomatološke usluge.

Članak 35.

Privatni doktor stomatologije mora istaknuti cjenik svojih stomatoloških usluga na dostupnom i za pacijente vidljivom mjestu.

Članak 36.


(1) Doktor stomatologije može obavljati stomatološku djelatnost i u karitativnom obliku u okviru vjerskih ili nevladinih udruga, što je obvezno označiti posebno oznakom u dokumentaciji stomatologa.

(2) Privatni doktor stomatologije ima i pravo u okviru svoje stomatološke djelatnosti pružiti stomatološku pomoć članovima svoje uže obitelji bez naknade.

VI. HRVATSKA STOMATOLOšKA KOMORA

Obveza učlanjenja u Komoru

Članak 37.

(1) Doktori stomatologije koji obavljaju stomatološku djelatnost na području Republike Hrvatske, obvezno se učlanjuju u Komoru kao samostalnu i neovisnu strukovnu organizaciju sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima.

(2) članstvo u Komori dobrovoljno je za doktore stomatologije koji ne obavljaju neposredno stomatološku djelatnost, koji obavljaju stomatološku djelatnost izvan Republike Hrvatske, koji su u mirovini te koji su nezaposleni.

Članak 38.

Komora predstavlja svoje članstvo u zemlji i inozemstvu.

Tijela Komore

Članak 39.

(1) Tijela Komore su Skupština, Upravno vijeće, Izvršni odbor, predsjednik i druga tijela utvrđena statutom Komore.

(2) Ustrojstvo, nadležnost, sastav, način izbora, prava i obveze tijela Komore uređuju se statutom i drugim općim aktima Komore.

Nadzor nad radom Komore

Članak 40.

(1) Nadzor nad zakonitošću rada Komore u obavljanju njezinih javnih ovlasti provodi ministarstvo nadležno za zdravstvo.

(2) U provođenju nadzora iz stavka 1. ovoga članka ministarstvo nadležno za zdravstvo može od Komore tražiti odgovarajuća izvješća i podatke vodeći računa o samostalnosti stomatološke djelatnosti.

(3) Izvješća i podatke iz stavka 2. ovoga članka Komora je obvezna dostaviti ministru nadležnom za zdravstvo u roku od 30 dana ili u istom roku izvijestiti o razlozima zbog kojih ih nije u mogućnosti dostaviti.

(4) Komora je obvezna ministru nadležnom za zdravstvo podnijeti godišnje izvješće o radu do 1. ožujka iduće godine, za prethodnu godinu.

Suradnja Komore s ministarstvom nadležnim za zdravstvo i drugim tijelima

Članak 41.

(1) Komora obavještava ministarstvo nadležno za zdravstvo, druga tijela državne uprave te nadležna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, samoinicijativno ili na njihov zahtjev o stanju i problemima stomatologije i o mjerama koje bi trebalo poduzeti radi unapređenja stomatologije te radi unapređenja zdravstvene zaštite građana.

(2) Komora surađuje s državnim tijelima i tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave u rješavanju problema u stomatološkoj djelatnosti.

(3) Komora odlučuje o suradnji s drugim komorama zdravstvenih radnika, medicinskim i stomatološkim fakultetima te liječničkim, stomatološkim i drugim udrugama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, kao i sa stomatološkim komorama drugih država.

(4) Policija, državno odvjetništvo i sudovi obavještavaju o svim postupcima koji se vode protiv doktora stomatologije ministarstvo nadležno za zdravstvo i Komoru.

Javne ovlasti Komore

Članak 42.

Komora obavlja sljedeće javne ovlasti:

– vodi registar doktora stomatologije u Republici Hrvatskoj,

– daje, obnavlja i oduzima odobrenja za samostalan rad,

– obavlja stručni nadzor nad radom doktora stomatologije (u stomatološkim ordinacijama, grupnoj praksi, zdravstvenim ustanovama i drugim pravnim osobama koje obavljaju stomatološku djelatnost),

– određuje najnižu cijenu rada doktora stomatologije izvan osnovne mreže stomatološke djelatnosti.

Poslovi Komore

Članak 43.

Pored javnih ovlasti iz članka 42. ovoga Zakona, Komora obavlja i sljedeće poslove:

1. vodi registar svojih članova, stomatoloških ordinacija, grupnih praksi, zdravstvenih ustanova i drugih pravnih osoba,

2. donosi Kodeks stomatološke etike i deontologije,

3. prati i nadzire provođenje pravila stomatološke etike i deontologije te poduzima odgovarajuće mjere u slučaju njihovog kršenja,

4. pruža zaštitu građanima u ostvarivanju prava s obzirom na kvalitetu, sadržaj i vrstu stomatološke usluge koja im se pruža,

5. daje mišljenje u postupku osnivanja, preseljenja i prestanka rada stomatoloških ordinacija, grupne prakse, zdravstvenih ustanova i drugih pravnih osoba,

6. predlaže ministru nadležnom za zdravstvo osnovnu mrežu stomatološke djelatnosti,

7. propisuje način oglašavanja doktora stomatologije,

8. utvrđuje najniže cijene stomatoloških usluga za doktore stomatologije izvan osnovne stomatološke djelatnosti,

9. utvrđuje cijene stomatoloških usluga iz opsega dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja,

10. zastupa interese svojih članova kod sklapanja ugovora s društvima za osiguranje,

11. sudjeluje pri određivanju standarda i normativa stomatoloških usluga,

12. daje stručna mišljenja kod pripreme propisa od utjecaja na razvoj stomatološke struke,

13. organizira dodatno usavršavanje i trajnu izobrazbu svojih članova,

14. čuva i unapređuje društveni položaj i dignitet stomatološkog zvanja,

15. izdaje glasilo Komore i druge stručne publikacije iz područja stomatološke djelatnosti,

16. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i općim aktima Komore.

Opći akti Komore

Članak 44.

(1) Skupština Komore donosi statut na koji daje suglasnost ministar nadležan za zdravstvo.

(2) Statutom se uređuje organizacija i poslovi Komore, način izbora i djelovanje tijela Komore te druga pitanja značajna za stomatološku djelatnost.

(3) Statut Komore objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Kodeks stomatološke etike i deontologije

Članak 45.

(1) Skupština Komore donosi Kodeks stomatološke etike i deontologije.

(2) Kodeks stomatološke etike, polazeći od humanističkih vrijednosti i temeljnih vrijednosti društva, utvrđuje načela i pravila kojih se doktori stomatologije moraju pridržavati pri obavljanju svoje djelatnosti.

(3) Kodeks stomatološke etike i deontologije objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Registri Komore

Članak 46.

(1) Komora vodi registar doktora stomatologije, stomatoloških ordinacija, grupnih praksi, zdravstvenih ustanova i drugih pravnih osoba koje obavljaju stomatološku djelatnost.

(2) Komora može prema potrebi uvesti i registre za pripravnike, specijalizante, specijaliste te druge evidencije određene zakonom ili statutom.

(3) Registri iz stavka 1. i 2. ovoga članka javne su knjige. Izvaci iz registara koje vodi Komora te potvrde izdane na temelju podataka iz tih evidencija javne su isprave.

Iskaznica doktora stomatologija

Članak 47.

(1) Doktoru stomatologije koji je upisan u registar Komore izdaje se iskaznica.

(2) Oblik i sadržaj iskaznice doktora stomatologije te način izdavanja propisuje se općim aktom Komore.

Financiranje Komore

Članak 48.

(1) Prihodi Komore su članarina i drugi prihodi ostvareni djelatnošću Komore.

(2) Iz državnog proračuna Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za izvršavanje poslova iz članka 42. podstavka 3. ovoga Zakona.

Članak 49.

Doktor stomatologije obvezan je uredno plaćati članarinu i podmirivati druge obveze prema Komori.

Fondovi osiguranja

Članak 50.

Komora može samostalno ili udruženo osnivati osiguravajuće fondove za doktore stomatologije te druge oblike osobnog i materijalnog osiguranja doktora stomatologije, u skladu s posebnim propisima.

VII. ODGOVORNOST DOKTORA STOMATOLOGIJE

Članak 51.

Statutom ili drugim općim aktom Komore utvrdit će se što se smatra težom i lakšom povredom pravila ponašanja, sankcije za počinjenu težu i lakšu povredu pravila ponašanja u obavljanju stomatološke djelatnosti, ustrojstvo te način djelovanja časnog suda pri Komori.

Članak 52.

Doktori stomatologije odgovaraju za počinjenu povredu pravila ponašanja u obavljanju stomatološke djelatnosti pred časnim sudom pri Komori.

Članak 53.

Kaznena i prekršajna odgovornost pred redovnim sudovima, državnim upravnim tijelima ili disciplinska odgovornost u zdravstvenoj ustanovi ili drugoj pravnoj osobi ne isključuju odgovornost doktora stomatologije pred Komorom.

Arbitraža

Članak 54.

(1) članovi Komore mogu rješavanje međusobnog spora u obavljanju svoje djelatnosti sporazumno povjeriti arbitraži Komore.

(2) Imenovanje arbitra ili arbitražnog vijeća te druga pitanja vezana uz vođenje arbitražnog postupka propisat će općim aktom Komora.

(3) Odluka arbitraže ne može se pobijati redovnim pravnim lijekom niti pred redovitim sudom. Odluka arbitraže o tužbenom zahtjevu ima prema strankama snagu pravomoćne presude redovitog suda.

VIII. OSIGURANJE KVALITETE PRUŽENE STOMATOLOšKE USLUGE

Stručno usavršavanje

Članak 55.

Doktor stomatologije obvezan je za vrijeme obavljanja stomatološke djelatnosti stručno se usavršavati prema općem aktu Komore, što obuhvaća:

(1) kontinuirano praćenje razvoja stomatoloških znanosti,

(2) stjecanje novih saznanja.

Članak 56.

Poslodavac je obvezan omogućiti doktoru stomatologije njegovo stručno usavršavanje i platiti troškove stručnog usavršavanja, i to najmanje u opsegu koji mu osigurava obnavljanje odobrenja za samostalan rad, a prema općem aktu Komore.

Stručni nadzor nad radom doktora stomatologije

Članak 57.

(1) Komora obavlja stručni nadzor nad radom doktora stomatologije.

(2) Stručni nadzor iz stavka 1. ovoga članka provodi se sukladno općem aktu, koji donosi Komora uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo.

Članak 58.

(1) Za obavljanje stručnog nadzora, pri Komori se osniva i imenuje Povjerenstvo za obavljanje stručnog nadzora nad radom doktora stomatologije.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka obavlja sljedeće poslove:

– donosi listu doktora stomatologije koji obavljaju stručni nadzor;

– donosi stručna mjerila za obavljanje stručnoga nadzora,

– izrađuje prijedlog godišnjeg programa stručnoga nadzora koji donosi Izvršni odbor Komore,

– vodi evidenciju o obavljenome stručnom nadzoru i predloženim, odnosno poduzetim mjerama,

– izrađuje godišnje izvješće o obavljenome stručnom nadzoru,

– koordinira provođenje stručnoga nadzora sa zdravstvenom inspekcijom ministarstva nadležnog za zdravstvo,

– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i općim aktima Komore.

Članak 59.

Za stručni nadzor nad radom doktora stomatologije u stomatološkoj ordinaciji, grupnoj praksi, zdravstvenim ustanovama i drugim pravnim osobama, doktor stomatologije koji obavlja stručni nadzor mora imati najmanje isti stupanj zvanja, kao i doktor stomatologije čiji se rad stručno nadzire.

Članak 60.

(1) Stručni nadzor može biti redovit i izvanredni.

(2) Redoviti stručni nadzor provodi se u svim stomatološkim ordinacijama, grupnim praksama, zdravstvenim ustanovama i drugim pravnim osobama u kojima se obavlja stomatološka djelatnost, prema godišnjem programu stručnog nadzora.

(3) Izvanredni stručni nadzor obavlja se u slučaju pisane i potpisane pritužbe na rad doktora stomatologije, zahtjeva ministra nadležnog za zdravstvo te drugih državnih tijela izvršne ili sudbene vlasti.

(4) Izvanredni stručni nadzor može se provesti i na temelju saznanja koja ukazuju na potrebu izvanrednog stručnog nadzora (putem javnih medija i sl.).

Članak 61.

Doktor stomatologije u stomatološkoj ordinaciji, grupnoj praksi, zdravstvenoj ustanovi ili drugoj pravnoj osobi, obvezan je omogućiti obavljanje stručnog nadzora i pružiti potrebne podatke i obavijesti.

Članak 62.

Stručni nadzor odnosi se osobito na:

– organizaciju rada i način poslovanja u stomatološkoj ordinaciji, grupnoj praksi, zdravstvenoj ustanovi ili drugoj pravnoj osobi,

– stručne kvalifikacije doktora stomatologije i stomatološkog asistenta,

– opis poslova, prava i obveze te odgovornosti stomatološkog asistenta,

– stručni rad doktora stomatologije,

– trajno usavršavanje doktora stomatologije,

– vođenje i čuvanje stomatološke dokumentacije.

Članak 63.

O obavljenom stručnom nadzoru vodi se zapisnik. Zapisnik mora sadržavati utvrđeno činjenično stanje i prijedlog mjera.

Suradnja Komore i zdravstvene inspekcije Ministarstva zdravstva

Članak 64.

(1) Komora u obavljanju stručnog nadzora nad obavljanjem stomatološke djelatnosti, surađuje sa zdravstvenom inspekcijom ministarstva nadležnog za zdravstvo.

(2) Ako pri obavljanju nadzora Komora utvrdi povredu propisa i općih akata iz djelatnosti zdravstva, obvezna je o tome bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana saznanja, izvijestiti zdravstvenu inspekciju ministarstva nadležnog za zdravstvo.

IX. KAZNENE ODREDBE

Članak 65.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja ne ispunjavajući uvjete za obavljanje stomatološke djelatnosti pruža stomatološku pomoć (Članak 2. stavak 1.).

Članak 66.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj doktor stomatologije:

1. koji obavlja stomatološku djelatnost izvan opsega određenog odobrenjem za samostalan rad (Članak 6.),

2. uskrati pružiti hitnu stomatološku pomoć (Članak 22. stavak 2.),

3. ako ne poštuje obvezu čuvanja profesionalne stomatološke tajne (Članak 27.),

4. ako ne izvrši obvezu prijavljivanja (Članak 28.),

5. ako ne vodi i ne čuva stomatološku dokumentaciju u skladu sa člankom 29. ovoga Zakona,

6. ako ne ispuni dužnost obavještavanja drugog doktora stomatologije iz članka 32. ovoga Zakona.

X. PRIJELAZNE I ZAVRšNE ODREDBE

Nastavak rada Komore

Članak 67.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona Komora osnovana na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« br., 75/93., 11/94., 1/97 – pročišćeni tekst, 111/97., 95/00. i 129/00.) nastavlja s radom.

Rok za usklađivanje Statuta i općih akata Komore

Članak 68.

(1) Komora je obvezna uskladiti svoj Statut i opće akte s odredbama ovoga Zakona, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Komora je obvezna donijeti opće akte određene ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Postupci u tijeku

Članak 69.

Postupci pred tijelima Komore koji su u tijeku na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, nastavit će se prema aktima na temelju kojih je postupak započet.

Stupanje na snagu Zakona

Članak 70.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 500-01/03-01/03
Zagreb, 17. srpnja 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.