Kodeks stomatološke etike i deontologije

Kodeks dentalne etike i deontologije

Na temelju članka 45. Zakona o dentalnoj medicini (»Narodne novine« broj 121/03, 117/08, 120/09), i članka 9. stavka 1. točka 2. Statuta Hrvatske komore dentalne medicine (u daljnjem tekstu: Komora), Skupština Komore je na 7. sjednici od 10. svibnja 2019. donijela

KODEKS

DENTALNE ETIKE I DEONTOLOGIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Kodeksom dentalne etike i deontologije (u daljnjem tekstu: Kodeks), utvrđuju se načela, pravila, standard profesionalnog ponašanja te etike, kojih su obvezni pridržavati se članovi Hrvatske komore dentalne medicine (u daljnjem tekstu: članovi Komore).

Djelatnost dentalne medicine, osim dentalne zdravstvene zaštite, obuhvaća i djelatnost dentalne tehnike, djelatnost dentalnog asistiranja te ostalih djelatnosti nužnih za liječenje pacijenata dentalne medicine.

Izrazi koji se koriste u Kodeksu, a imaju rodno značenje, bez obzira da li su korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 2.

Svrha i osnovna načela za obavljanje dentalne medicine su:

Načelo profesionalnosti

 • 1. Doprinos društvenom blagostanju putem promocije oralnog zdravlja društvene zajednice;
 • 2. Osiguranje profesionalne neovisnosti, nepristranosti, povjerenja, integriteta, poštenja, kompetencije i stručnosti;
 • 3. Promocija oralnog zdravlja kao dijela općeg zdravlja te doprinos osiguranju jednakog pristupa dentalnoj skrbi;
 • 4. Doprinos društvu putem specijalnih i posebnih znanja, profesionalnih vještina, sposobnosti i socijalnih vrijednosti.

Načelo autonomije i dobrobiti pacijenta

 • 5. Poštovanje digniteta, autonomije, prava na samoodređenje te prava izbora pacijenta;
 • 6. Postupanje u najboljem interesu pacijenta;
 • 7. Unaprjeđivanje dobrobiti pacijenta;
 • 8. Primjena trenutno važećih standarda prakse te poboljšanje profesionalnog znanja i vještina kroz kontinuirano stručno usavršavanje;
 • 9. Očuvanje najboljeg interesa pacijenta od negativnog utjecaja nastalog od komercijalnog interesa trećih osoba.

Načelo jednakosti

 • 10. Pružanje zdravstvene usluge jednako svima bez obzira na dob, spol, rasu, narodnost, vjersko ili političko uvjerenje te društveni položaj, poštujući pri tome ljudska prava i dostojanstvo osoba;

Načelo vjerodostojnosti i pravednosti

 • 11. Savjesno udovoljavanje obvezama koje proizlaze iz djelatnosti dentalne medicine pri obavljanju poziva i u privatnom životu čuvanje ugleda i dostojanstva dentalne medicine;
 • 12. Pružanje primjera humanosti, poštovanja ljudskog dostojanstva i progresivnih nastojanja u priznavanju i ostvarivanju temeljnih ljudskih prava i obveza;
 • 13. Poštivanje prava kolega i ostalih zdravstvenih djelatnika;
 • 14. Surađivanje, otkrivanje i prijavljivanje te na bilo koji drugi način onemogućavanje rada osobama koje nestručno ili suprotno odredbama zakona obavljaju djelatnost dentalne medicine.

Načelo zakonitosti

 • 15. Poštivanje odredbi nacionalnih pozitivnih propisa.

Članak 3.

Član Komore je obvezan kontinuirano se stručno usavršavati i u svom radu primjenjivati samo one postupke koji su stručno i znanstveno utemeljeni.
Član Komore obvezan je stečeno stručno znanje prenijeti svojim kolegama i drugim zdravstvenim djelatnicima.

Članak 4.

Doktor dentalne medicine je u obavljanju svog poziva samostalan u granicama svoje stručne osposobljenosti i za svoj rad odgovoran pred svojom savješću, pacijentom i društvom.

Dentalni tehničar je u obavljanju svog poziva samostalan u granicama svoje stručne osposobljenosti i za svoj rad odgovoran pred svojom savješću, doktorom dentalne medicine, pacijentom i društvom.

Dentalni asistent je u obavljanju svog poziva i za svoj rad odgovoran pred svojom savješću, doktorom dentalne medicine, pacijentom i društvom.

Članak 5.

Doktor dentalne medicine je obvezan pružati hitnu medicinsku pomoć.

Članak 6.

U slučaju izvanrednih okolnosti, a sukladno načelu solidarnosti, dostupnosti, uzajamnosti te moralnoj ljudskoj odgovornosti, član Komore je, bez obzira na svoje radno mjesto, obvezan odazvati se obavljanju djelatnosti dentalne medicine.

Rad u slučaju izvanrednih okolnosti člana Komore posebno obvezuje.

Član Komore mora poznavati suvremena načela doktrine rada u izvanrednim okolnostima, u kojem slučaju svi zdravstveni radnici i djelatnici imaju poseban status i posebnu odgovornost.

Članak 7.

Pri povredama i bolestima koje neposredno ugrožavaju život pacijenta, član Komore obvezan je poduzeti zahvate i postupiti u skladu s postojećim znanjem i iskustvom.

II. ČLANOVI KOMORE

Članak 8.

Članovi Komore su doktori dentalne medicine, dentalni tehničari, dentalni asistenti i svi ostali zdravstveni radnici koji, sukladno pozitivnim propisima, stečenim kvalifikacijama, odgovarajućim obrazovnim kvalifikacijama i profesionalnim iskustvom postanu članovi Komore.

Članak 9.

Djelatnost dentalne medicine obavljaju doktori dentalne medicine i doktori specijalisti dentalne medicine.

Pružanjem dentalne zdravstvene zaštite kao zanimanjem samostalno se smije baviti samo doktor dentalne medicine.

Dentalnu radnu grupu čini dentalni tim te izvantimski zdravstveni i nezdravstveni suradnici.

Doktor dentalne medicine je nositelj dentalne radne grupe.

Članak 10.

Djelatnost dentalne tehnike obavljaju samostalno dentalni tehničari prema uputama i nalogu doktora dentalne medicine.

Članak 11.

Djelatnost dentalnog asistenta obavljaju dentalni asistenti prema uputama pod nadzorom doktora dentalne medicine.

Članak 12.

Pri Komori osniva se Strukovni razred dentalnih tehničara te Strukovni razred dentalnih asistenata.

Strukovni razredi imaju strukovnu neovisnost u predlaganju strukovnih normi i etičkih načela unutar struke.

III. ETIČKE NORME U ODNOSU PREMA PACIJENTIMA

Članak 13.

Član Komore obvezan je prilikom obavljanja djelatnosti dentalne medicine na prvom mjestu imati brigu za dobrobit pacijenta.

Član Komore obvezan je brinuti se za zdravlje svakog pacijenta, bez obzira na svoj individualni ili društveni status te svoju djelatnost obavljati stručno i etički besprijekorno.

Članak 14.

Pacijentima se preporučuju postupci u skladu s njihovim potrebama, a doktor dentalne medicine slobodan je u odabiru postupka i načina liječenja, s time da će predlagati i provoditi samo one dijagnostičke postupke koji su nužni za pouzdanu dijagnozu, te samo ono liječenje koje je u skladu s provjerenim standardima suvremene znanosti dentalne medicine.

Članak 15.

Doktor dentalne medicine obvezan je upoznati pacijenta s predloženim dijagnostičkim postupcima i načinom liječenja, kao i drugim mogućim metodama i postupcima dijagnosticiranja te načinima liječenja.

Pacijentu je potrebno pružiti sva raspoloživa objašnjenja, uključujući vlastita i tuđa iskustva kao i moguće rizike zahvata po zdravlje i život.

Član Komore obvezan je poštivati pravo duševno sposobnog i svjesnog pacijenta da slobodno prihvati ili odbije pojedinog doktora dentalne medicine, odnosno preporučenu medicinsku pomoć.

U slučaju malodobnih osoba ili onih koje ne mogu donositi odluke o sebi, član Komore će se obratiti pacijentovim roditeljima ili skrbnicima, odnosno ako to nije moguće, odgovornost podijeliti savjetujući se s drugim članom Komore.

Članak 16.

Pacijent treba biti obavješten o svom oralnom zdravlju na temelju istinitih i provjerenih činjenica. Razlika u mišljenju o najpogodnijem načinu liječenja ne bi trebala biti objašnjena pacijentu na način koji bi neopravdano podrazumijevao pogrešno liječenje.

Prilikom obavljanja djelatnosti dentalne medicine, član Komore obvezan je svojim postupanjem opravdati položaj povjerenja prema pacijentima i društvu općenito. Prema pacijentima obvezan je biti vjerodostojan i pošten, sprječavajući nerealna očekivanja pacijenta nakon završenog liječenja.

Članak 17.

Doktor dentalne medicine obvezan je voditi evidenciju pacijenata na način koji je u skladu sa zaštitom dobrobiti pacijenata.

Svi članovi Komore obvezni su čuvati kao profesionalnu tajnu sve što saznaju o zdravstvenom stanju pacijenata.

Svi podaci o pacijentima prikupljaju se i obrađuju na zakonit, pošten i dostupan način u svrhu temeljenu na zakonu i u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i pozitivnim propisima Republike Hrvatske i Europske unije.

Članak 18.

Profesionalnom tajnom podrazumijevaju se svi podaci koje član Komore sazna pri obavljanju djelatnosti dentalne medicine o pacijentima, njegovim osobnim, obiteljskim i socijalnim prilikama, kao i podaci vezani uz otkrivanje, liječenje i otklanjanje bolesti.

Temeljno pravo pacijenata je zaštita i privatnost podataka koji se smatraju profesionalnom tajnom, pravo na kontrolu raspolaganja tim podacima te mogućnost davanja suglasnosti ili uskrate otkrivanja tih podataka drugim osobama.

Član Komore obvezan je na čuvanje profesionalne tajne o pacijentu i prema članovima obitelji pacijenta, čak i nakon njegove smrti.

Iznošenje profesionalne tajne dopušteno je samo uz pisani pristanak pacijenta, kada je ono za njegovu dobrobit i dobrobit njegove obitelji te ako bi se čuvanjem profesionalne tajne ugrozio život i zdravlje drugih ljudi.

Iznimno, iznošenje profesionalne tajne nije dopušteno, niti uz pisani pristanak pacijenta, ako se to obavlja u svrhu marketinške promocije doktora dentalne medicine, ordinacije, zdravstvene ustanove, trgovačkog društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

Članak 19.

Podaci o rezultatima istraživanja mogu se koristiti u znanstveno-istraživačkim studijama, ali samo na način da se osigura anonimnost pacijenta. Znanstveno istraživačke studije trebaju imati odobrenje nadležnog Etičkog povjerenstva.

Javno predstavljanje pacijenta u svrhu znanstvenih i stručnih istraživanja moguće je jedino uz pisani pristanak pacijenta. Tom prilikom potrebno je osigurati čuvanje profesionalne tajne i osobno dostojanstvo pacijenta.

Podaci o tijeku liječenja i identitetu pacijenta mogu se koristiti u svrhu edukacije i stručnog usavršavanja drugih kolega i stručne javnosti

Članak 20.

Doktor dentalne medicine ima pravo na priziv savjesti, ako se time ne dovodi u opasnost život.

Članak 21.

Pri sumnji na zlouporabu ili zlostavljanje djece, član Komore obvezan je upozoriti nadležna tijela, obazrivo čuvajući interes djeteta.

Članak 22.


Ako uvjeti najprikladnijeg liječenja pacijenta prelaze mogućnosti, znanje ili vještine člana Komore, on će se pobrinuti da pacijenta preda na skrb drugom članu Komore koji takve uvjete može ostvariti.

Član Komore predat će pacijenta na skrb drugom članu Komore i na sam zahtjev pacijenta..

Članak 23.

Ako se pacijent, koji je dobro upoznat sa svojim zdravstvenim stanjem, a sposoban je samostalno odlučivati, ne ponaša sukladno s potrebama liječenja i prevencije bolesti, članu Komore je iznimno dopušteno takvoj osobi odbiti daljnju skrb.

Jednako tako može član Komore postupiti prema pacijentu koji se svjesno ponaša nedolično, uvredljivo ili prijeteći, osim ako u ovakvim slučajevima prijeti pacijentu opasnost za život, kada mu je član Komore obvezan pomoći.

Članak 24.

Član Komore ne smije se upuštati u osobne ili obiteljske probleme pacijenta, niti pokušavati utjecati na njega izvan onoga što zahtijeva njegovo liječenje.

Članak 25.

Član Komore ima pravo u okviru svoje djelatnosti bez naknade pružiti uslugu pacijentima s kojima je u određenom društveno- obiteljskom odnosu, kao i pacijentima za koje samostalno procijeni njihove socijalne mogućnosti plaćanja liječenja.

IV. ETIČKE NORME U ODNOSU PREMA DRUŠTVU

Članak 26.

Član Komore mora biti svjestan socijalne naravi svoje profesije, stoga treba podržavati i promicati mjere kojima se unapređuje zdravlje te osobito oralno zdravlje sveukupnog stanovništva.

Članak 27.

Član Komore ne smije koristiti naziv koji nije stekao sukladno odgovarajućim pozitivnim propisima.

Članak 28.

Članovi Komore trebaju graditi svoj ugled na svojoj profesionalnoj sposobnosti i samostalnosti te im nije dopušteno objavljivanje javnih zahvala u dogovoru s pacijentom ili njegovom obitelji putem sredstava javnog priopćavanja.

V. ETIČKE NORME U ODNOSU PREMA ČLANOVIMA KOMORE

Članak 29.

Poštovanje koje član Komore duguje svom pozivu, obvezuje ga na častan, kolegijalni i lojalni odnos prema drugim članovima Komore te na profesionalnu solidarnost.

Članak 30.

Ukoliko drugi član Komore zatraži od njega stručni savjet i pomoć, pružit će mu ih nesebično i prema svom najboljem znanju.

Odbijanje pomoći kolega kolegi, neizvršavanje preuzetih materijalnih obveza među članovima Komore te ostali neetični postupci prema kolegama smatrat će se povredama odredbi Kodeksa.

Članak 31.

Odnosi između članova Komore moraju se temeljiti na poštovanju, korektnosti, iskrenosti i kolegijalnosti.

Pri tome su članovi Komore obvezni poštivati životno i stručno iskustvo starijih i pretpostavljenih, koji mladim članovima Komore trebaju biti uzor.

Članak 32.

Svojim učiteljima, član Komore će iskazivati poštovanje i zahvalnost za znanje, vještine i odgoj koje su mu prenijeli.

Članak 33.

Pravila kolegijalnosti zahtijevaju da članovi Komore štite svoje kolege koji su neosnovano okrivljeni.

Članak 34.

U slučaju da sazna o neodgovarajućem postupku kolege u etičnom, moralnom ili medicinskom pogledu ili utvrdi pogreške u dijagnostičkim i terapeutskim postupcima, član Komore to neće raspravljati s pacijentom, njegovim bližnjima ili drugim osobama, već je obvezan svoja zapažanja prenijeti drugim kolegama.

Ako se nepravilnosti ne otklone, član Komore će se obratiti nadležnim tijelima u Komori.

Iznošenje negativnog mišljenja dopušteno je jedino u krugu članova Komore i uz obvezno prisustvo člana Komore o kojem se raspravlja. Rasprava i ocjena stavova mora biti objektivna i obrazložena.

Članak 35.

Član Komore će suradnike ili drugo osoblje upućivati na učinjene propuste na način koji neće povrijediti njihovo ljudsko i profesionalno dostojanstvo.

Članak 36.


Nesuglasnost u stručnim stavovima članova Komore nikada ne smije izazvati nekorektnost u ponašanju i narušiti pravila pristojnog ponašanja.

U slučaju da nije moguće otkloniti međusobne nesporazume, član Komore se može obratiti nadležnim tijelima Komore.

Članak 37.

Doktor dentalne medicine može u svojoj ordinaciji, sukladno svojoj stručnoj osposobljenosti, pružati zdravstvenu uslugu svakom pacijentu koji od njega zatraži pomoć, odnosno pacijentu koji je njemu upućen.

Članak 38.

Doktor dentalne medicine je odgovoran za potporu, vodstvo i nadgledanje ostalog osoblja unutar dentalnog tima.

Svi članovi dentalne radne grupe se trebaju profesionalno ponašati i pomagati kolegama u profesionalnom smislu te poštovati različitosti u profesionalnom mišljenju, budući da struka zahtijeva blisku suradnju među zaposlenima s različitim, ali nadopunjavajućim znanjima i vještinama.

Članak 39.

Kontinuirano usavršavanje i praćenje napretka u struci obveza je člana Komore prema pacijentima kako bi im uvijek mogao pružiti vrhunsku zdravstvenu zaštitu.

VI. ETIČKE NORME U ODNOSU PREMA KOMORI

Članak 40.

Članovi Komore imaju jednaka prava, obveze i odgovornosti u Komori..

Članak 41.

Član Komore obvezan je savjesno ispunjavati svoje obveze prema Komori, poštivati, čuvati i podizati njezin ugled te pridonositi što uspješnijem radu Komore.

Članak 42.

Izbor u bilo koje tijelo Komore treba biti čast za svakog člana Komore.

Članak 43.

Član Komore koji je izabran u tijela Komore, obvezan je biti nazočan sjednicama tijela te svojim aktivnim sudjelovanjem pridonijeti njihovom što uspješnijem radu.

Članak 44.

Članovi Komore moraju nastojati da se kolegijalni odnosi između članova Komore što uspješnije njeguju i razvijaju.

VII. OGLAŠAVANJE ČLANOVA KOMORE

Članak 45.

Član Komore obavljanje dentalne djelatnosti može oglašavati samo na način propisan općim aktom Komore.

Član Komore ne smije se oglašavati na lažan ili obmanjujući način.

Pod pojmom lažan i obmanjujući podrazumijeva se materijalno pogrešno prikazivanje činjenica, izostavljanje bitnih činjenica, navođenje činjenica koje stvaraju neopravdano očekivanje o rezultatima, objektivno predstavljanje, bilo izričito ili implicirano, da su oglašavane usluge kvalitetnije od drugih članova Komore.

Članak 46.

Član Komore može oglašavati svoj rad i usluge putem interneta u skladu sa smjernicama Europske unije te na istinit način, bez lažnog prikrivanja činjenica.

Oglašavanje putem interneta je dopušteno s ciljem osiguravanja konkurentnosti i liberalizacije tržišta, a u skladu sa smjernicama Europske unije.

Članak 47.

Članu Komore je strogo zabranjeno koristiti prezentacije pacijenata (make over, nagradne igre i slično), za promociju svoje djelatnosti, na način da se medicinska dokumentacija pacijenata iznosi u javnost u svrhu promocije.

Korištenje fotografija usne šupljine pacijenata putem interneta, dozvoljeno je samo uz pisanu suglasnost pacijenta i bez objave identiteta pacijenta.

VIII. MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA

Članak 48.

Istraživanje novih dijagnostičkih, terapijskih i preventivnih postupaka dopušteno je samo na temelju odluke nadležnog tijela.

Usvajanje, primjena i širenje znanstveno neprovjerenih postupaka i pobuđivanje lažne nade u pacijenta i njegovih bližnjih, povreda je dentalne etike i deontologije.

Članak 49.

O postignutim rezultatima, član Komore će prema načelima znanstvenog izvješćivanja, obavijestiti stručne krugove na javnim sastancima, a tek nakon što je o njima stvoreno stručno mišljenje, širu javnost.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

Odredbe ovoga Kodeksa obvezne su za sve članove Komore koji rade na području Republike Hrvatske na neposrednim poslovima dentalne zdravstvene zaštite.

Članak 51.

Svaki član Komore obvezan je upoznati se s odredbama ovoga Kodeksa te se istih pridržavati.

Članak 52.

Povrede i sankcije povreda ovoga Kodeksa odredit će se općim aktom Komore.

Pod lakše ili teže povrede odredbi ovog Kodeksa podrazumijevaju se radnje počinjene u liječenju pacijenata i pružanju dentalne zdravstvene zaštite pacijentu.

Obavljanje poslova vezanih uz dentalnu medicinu, a koje nisu neposredno vezane uz liječenje pacijenata i pružanje dentalne zdravstvene zaštite pacijentu ne smatraju se povredama odredbi Kodeksa.

Članak 53.

Član Komore ima pravo i obvezu da o svakom kršenju odredbi ovoga Kodeksa izvijesti Komoru.

Članak 54.

Komora je obvezna poduzeti odgovarajuće mjere protiv člana Komore koji krši odredbe ovoga Kodeksa.

Za sankcioniranje u slučaju povredi odredba ovog Kodeksa nadležan je Časni sud I. i II. stupnja Komore.

Članak 55.

Komora je obvezna uskladiti opće akte s odredbama ovog Kodeksa u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu Kodeksa

Članak 56.

Za tumačenje ovog Kodeksa ovlašteno je Upravno vijeće Komore.

Članak 57.

Ovaj Kodeks u cijelosti zamjenjuje Kodeks stomatološke etike i deontologije od 7. lipnja 1996.

Članak 58.

Ovaj Kodeks stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/09
Urbroj: 49701/02-19/01
Poreč, 10. svibnja 2019.

PREDSJEDNIK KOMORE
mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. med. dent. v. r.

Preuzeto sa stranice: https://narodne-novine.nn.hr