Zakon o dopunama Zakona o stomatološkoj djelatnosti NN 117/08

  Zakon o dopunama Zakona o stomatološkoj djelatnosti NN 117/08

  HRVATSKI SABOR

  3379

  Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

  ODLUKU
  O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O STOMATOLOŠKOJ DJELATNOSTI

  Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o stomatološkoj djelatnosti, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 26. rujna 2008. godine. Klasa: 011-01/08-01/125
  Urbroj: 71-05-03/1-08-2
  Zagreb, 2. listopada 2008.

  Predsjednik
  Republike Hrvatske
  Stjepan Mesić, v. r.

  ZAKON

  O DOPUNAMA ZAKONA O STOMATOLOŠKOJ DJELATNOSTI

  Članak 1.

  U Zakonu o stomatološkoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 121/03.) u članku 2. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
  "Uvjet položenoga stručnog ispita iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na državljane država članica Europske unije."
  Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

  Članak 2.

  U članku 6. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
  "Uvjet položenoga stručnog ispita iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na državljane država članica Europske unije."
  Dosadašnji stavci 2.-8. postaju stavci 3.-9.

  Članak 3.

  Hrvatska stomatološka komora obvezna je uskladiti Statut s odredbama ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
  Ostale opće akte Hrvatska stomatološka komora obvezna je uskladiti s ovim Zakonom i Statutom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

  Članak 4.

  Ovaj Zakon stupa na snagu na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju, a objavit će se u "Narodnim novinama". Klasa: 500-01/08-01/10
  Zagreb, 26. rujna 2008.

  HRVATSKI SABOR

  Predsjednik Hrvatskoga sabora
  Luka Bebić, v. r.

   

   

  © 2006 - 2021 Stomatolog.in - Baza doktora dentalne medicine | Izrada i smještaj - Lupa dizajn j.d.o.o.