Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stomatološkoj djelatnosti NN 120/09

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stomatološkoj djelatnosti NN 120/09

HRVATSKI SABOR

2958

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STOMATOLOŠKOJ DJELATNOSTI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stomatološkoj djelatnosti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. rujna 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/165
Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 28. rujna 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STOMATOLOŠKOJ DJELATNOSTI

Članak 1.

U Zakonu o stomatološkoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 121/03. i 117/08.) u članku 11. stavku 1. riječ: "samo" briše se.

Članak 2.

U članku 13. stavku 2. riječi: "sa završenim srednjoškolskim obrazovnim programom" brišu se.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"(3) Izvantimski zdravstveni suradnici su dentalni tehničari."

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 3.

Iza članka 25. dodaje se članak 25.a koji glasi:

"Članak 25.a

(1) Doktor dentalne medicine može zatražiti zaštitu svojih prava pred tijelima Komore.

(2) Komora pruža zaštitu članu Komore, pazeći pri tome da je djelatnost dentalne medicine pružena u skladu s pravilima struke i odredbama Kodeksa dentalne etike i deontologije."

Članak 4.

U članku 29. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

"(6) Način vođenja, čuvanja, prikupljanja i raspolaganja dentalnom dokumentacijom na prijedlog Komore propisat će pravilnikom ministar nadležan za zdravstvo."

Članak 5.

U članku 33. stavak 1. mijenja se i glasi:

"(1) Vrednovanje djelatnosti dentalne medicine kao visokospecijalizirane djelatnosti od iznimne vrijednosti za pojedinca i društvo, u mreži javne zdravstvene službe za dentalnu medicinu određuje, uz prethodno pribavljeno mišljenje Komore, općim aktom društvo za osiguranje koje provodi obvezno zdravstveno osiguranje."

Članak 6.

U članku 35. riječi: "Privatni doktor stomatologije" zamjenjuju se riječima: "Doktor dentalne medicine".

Članak 7.

U članku 36. stavak 1. briše se.

U dosadašnjem stavku 2. riječi: "Privatni doktor stomatologije ima i pravo" zamjenjuju se riječima: "Doktor dentalne medicine ima pravo".

Članak 8.

Iza članka 36. dodaju se Glava V.a i članci 36.a do 36.m, te Glava V.b i članci 36.n do 36.p koji glase:

"V.a DJELATNOST DENTALNIH TEHNIČARA

Članak 36.a

(1) Djelatnost dentalnih tehničara obavljaju dentalni tehničari prema uputama i nalogu doktora dentalne medicine.

(2) Djelatnost dentalnih tehničara obuhvaća sljedeće djelatnosti:

1. izradu dentalnih fiksnih i mobilnih protetskih nadomjestaka,

2. izradu ortodontskih naprava,

3. izradu ostalih terapeutskih dentalnih naprava.

STJECANJE I GUBITAK PRAVA NA OBAVLJANJE DJELATNOSTI DENTALNIH TEHNIČARA

Članak 36.b

(1) Dentalnom tehničaru koji je položio stručni ispit i koji je upisan u registar dentalnih tehničara Komora će dati odobrenje za samostalan rad (licencu).

(2) Uvjet položenog stručnog ispita iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na državljane država članica Europske unije.

(3) Odobrenjem za samostalan rad dokazuje se stručna osposobljenost dentalnog tehničara za samostalno obavljanje djelatnosti dentalnih tehničara na području Republike Hrvatske.

(4) Odobrenje za samostalan rad dentalnom tehničaru daje, odnosno uskraćuje upravnim aktom tijelo određeno Statutom Komore.

(5) Protiv upravnog akta iz stavka 4. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(6) Odobrenje za samostalan rad daje se na vrijeme od šest godina.

(7) Dentalnim tehničarima – strancima Komora daje odobrenje za samostalan rad na vrijeme određeno prema propisima koji uređuju rad stranaca u Republici Hrvatskoj.

(8) Na postupak obnavljanja i oduzimanja odobrenja za samostalan rad dentalnog tehničara primjenjuju se odredbe stavka 4. i 5. ovoga članka.

(9) Uvjete za davanje, obnavljanje i oduzimanje odobrenja za samostalan rad propisuje općim aktom Komora.

Članak 36.c

Pravo na obavljanje djelatnosti dentalnih tehničara na području Republike Hrvatske stječe se upisom u registar dentalnih tehničara i ishođenjem odobrenja za samostalan rad.

Članak 36.d

Uvjete, način upisa te vođenje i sadržaj registra dentalnih tehničara propisuje općim aktom Komora.


NEDOSTOJNOST ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI DENTALNIH TEHNIČARA

Članak 36.e

(1) Dentalni tehničar koji je pravomoćnom sudskom odlukom proglašen krivim za počinjenje kaznenog djela može se, s obzirom na važnost i prirodu ugroženog dobra ili druge posljedice te s obzirom na okolnosti pod kojima je radnja izvršena odnosno propuštena, smatrati nedostojnim za obavljanje djelatnosti dentalnih tehničara.

(2) Dentalnom tehničaru iz stavka 1. ovoga članka može biti uskraćeno davanje odobrenja za samostalan rad, odnosno privremeno ili trajno oduzeto odobrenje za samostalan rad.

(3) Ovisno o vrsti kaznenog djela i posljedici koju je imalo, dentalnom tehničaru iz stavka 1. ovoga članka može biti privremeno ili trajno ograničeno odobrenje za samostalan rad s obzirom na opseg i vrstu poslova kojima se dentalni tehničar smije baviti.

(4) Nedostojnost za obavljanje djelatnosti dentalnih tehničara utvrđuje upravnim aktom tijelo određeno Statutom Komore.

(5) Protiv upravnog akta iz stavka 4. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

ORGANIZACIJA DJELATNOSTI DENTALNIH TEHNIČARA

Članak 36.f

Djelatnost dentalnih tehničara može se obavljati u:

1. privatnoj praksi,

2. grupnoj praksi,

3. zdravstvenoj ustanovi ili drugoj pravnoj osobi (trgovačkom društvu).


NAČIN OGLAŠAVANJA DENTALNOG TEHNIČARA

Članak 36.g

Način oglašavanja dentalnog tehničara propisuje općim aktom Komora.

PRAVA I OBVEZE DENTALNOG TEHNIČARA

Članak 36.h

(1) Dentalni tehničar obvezan je obavljati djelatnost dentalnog tehničara savjesno, sukladno zakonu, statutu i drugim općim aktima Komore te Kodeksu etike i deontologije dentalnih tehničara.

(2) Dentalni tehničar može zatražiti zaštitu svojih prava pred tijelima Komore.

(3) Komora pruža zaštitu članu Komore, pazeći pri tome da je djelatnost dentalnih tehničara pružena u skladu s pravilima struke i odredbama Kodeksa etike i deontologije dentalnih tehničara.

PROFESIONALNA TAJNA

Članak 36.i

Dentalni tehničar obvezan je čuvati kao profesionalnu tajnu sve što sazna o zdravstvenom stanju pacijenta. Profesionalnom tajnom smatraju se svi podaci koje dentalni tehničar sazna pri obavljanju svoje struke o pacijentu, njegovim osobnim, obiteljskim i socijalnim prilikama, kao i ostali podaci vezani uz obavljanje djelatnosti dentalnih tehničara.

VOĐENJE I ČUVANJE DOKUMENTACIJE DENTALNIH TEHNIČARA

Članak 36.j

(1) Dentalni tehničar obvezan je voditi točnu, iscrpnu i datiranu dokumentaciju vezanu uz obavljanje djelatnosti dentalnih tehničara. Dentalni tehničar obvezan je dokumentaciju vezanu uz obavljanje djelatnosti dentalnih tehničara pojedinog pacijenta predočiti doktoru dentalne medicine s kojim ima zaključen ugovor o poslovnoj suradnji, ministarstvu nadležnom za zdravstvo, tijelima državne uprave u skladu s posebnim propisima, Komori ili sudbenoj vlasti.

(2) Način vođenja, čuvanja, prikupljanja i raspolaganja dokumentacijom dentalnih tehničara na prijedlog Komore propisat će pravilnikom ministar.

MEĐUSOBNI ODNOSI DOKTORA DENTALNE MEDICINE I DENTALNIH TEHNIČARA

Članak 36.k

Doktor dentalne medicine i dentalni tehničar zaključuju ugovor o poslovnoj suradnji.

VREDNOVANJE DJELATNOSTI DENTALNIH TEHNIČARA

Članak 36.l

Komora donosi Cjenik usluga djelatnosti dentalnih tehničara, kojim se određuje najniža cijena zubotehničke usluge.

Članak 36.m

Odredbe članka 30. ovoga Zakona na odgovarajući način primjenjuju se i na obavljanje djelatnosti dentalnih tehničara.

V.b DJELATNOST DENTALNIH ASISTENATA

Članak 36.n

(1) Djelatnost dentalnog asistenta obavljaju dentalni asistenti prema uputama pod nadzorom doktora dentalne medicine.

(2) Djelatnost dentalnog asistenta obuhvaća sljedeće djelatnosti:

1. asistenciju doktoru dentalne medicine pri pružanju dentalnih usluga,

2. održavanje higijene i čistoće u ordinaciji,

3. vođenje propisane evidencije i dentalne dokumentacije,

4. ostale neophodne prateće radnje za funkcioniranje ordinacije.

DOZVOLA ZA RAD

Članak 36.o

(1) Dentalnom asistentu koji je upisan u registar dentalnih asistenata Komora će dati dozvolu za rad.

(2) Dozvolom za rad dokazuje se stručna osposobljenost dentalnog asistenta za obavljanje njihove djelatnosti prema uputama i nadzoru doktora dentalne medicine na području Republike Hrvatske.

(3) Dozvola za rad daje se na vrijeme od šest godina.

(4) Dentalnim asistentima-strancima Komora daje dozvolu za rad na vrijeme određeno propisima koji uređuju rad stranaca u Republici Hrvatskoj.

(5) Uvjete za davanje, obnavljanje i oduzimanje dozvole za rad propisuje općim aktom Komora.

Članak 36. p

Na dentalne asistente na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 36.d, 36.h te 36.i ovoga Zakona."

Članak 9.

Iza članka 37. dodaje se članak 37.a koji glasi:

"Članak 37.a

(1) Pri Komori osniva se Strukovni razred dentalnih tehničara te Strukovni razred dentalnih asistenata.

(2) Dentalni tehničari i dentalni asistenti koji obavljaju djelatnost dentalnih tehničara i djelatnost dentalnih asistenata na području Republike Hrvatske, obvezno se učlanjuju u odgovarajući Strukovni razred pri Komori.

(3) Članstvo u Strukovnom razredu pri Komori dobrovoljno je za dentalne tehničare i dentalne asistente koji ne obavljaju neposredno djelatnost dentalnih tehničara i djelatnost dentalnih asistenata, koji iste obavljaju izvan Republike Hrvatske, koji su u mirovini te koji su nezaposleni."

Članak 10.

U članku 39. stavku 1. iza riječi: "predsjednik" dodaju se riječi: "Upravni odbor Strukovnog razreda dentalnih tehničara i Upravni odbor Strukovnog razreda dentalnih asistenata."

U stavku 2. iza riječi: "i obveze tijela Komore" dodaju se riječi: "i Strukovnog razreda pri Komori".


Članak 11.

Članak 42. mijenja se i glasi:

"Komora obavlja sljedeće javne ovlasti:

– vodi registar doktora dentalne medicine u Republici Hrvatskoj,

– vodi registar dentalnih tehničara i dentalnih asistenata,

– daje, obnavlja i oduzima odobrenja za samostalan rad doktora dentalne medicine,

– daje, obnavlja i oduzima odobrenja za samostalan rad dentalnih tehničara i dozvola za rad dentalnih asistenata,

– obavlja stručni nadzor nad radom doktora dentalne medicine (u dentalnim ordinacijama, grupnoj praksi, zdravstvenim ustanovama i drugim pravnim osobama koje obavljaju djelatnost dentalne medicine),

– obavlja stručni nadzor nad radom dentalnih tehničara i dentalnih asistenata,

– određuje najnižu cijenu rada doktora dentalne medicine izvan mreže javne zdravstvene službe,

– određuje najnižu cijenu rada dentalnog tehničara."

Članak 12.

Članak 43. mijenja se i glasi:

"Pored javnih ovlasti iz članka 42. ovoga Zakona, Komora obavlja i sljedeće poslove:

1. vodi registar svojih članova, dentalnih ordinacija, grupnih praksi, zdravstvenih ustanova i drugih pravnih osoba,

2. donosi Kodeks dentalne etike i deontologije te Kodeks etike i deontologije dentalnih tehničara i dentalnih asistenata,

3. prati i nadzire provođenje pravila etike i deontologije dentalne medicine, dentalnih tehničara i dentalnih asistenata te poduzima odgovarajuće mjere u slučaju njihovog kršenja,

4. pruža zaštitu građanima u ostvarivanju prava s obzirom na kvalitetu, sadržaj i vrstu usluge dentalne medicine, usluge dentalnog tehničara i usluge dentalnog asistenta, koja im se pruža,

5. daje mišljenje u postupku osnivanja, preseljenja i prestanka rada dentalnih ordinacija, dentalnih laboratorija, grupne prakse, zdravstvenih ustanova i drugih pravnih osoba,

6. predlaže ministru nadležnom za zdravstvo mrežu javne zdravstvene službe za dentalnu medicinu i djelatnost dentalnih tehničara,

7. propisuje način oglašavanja doktora dentalne medicine i dentalnih tehničara,

8. utvrđuje najniže cijene dentalnih usluga za doktore dentalne medicine izvan mreže javne zdravstvene službe za dentalnu medicinu,

9. utvrđuje cijene dentalnih usluga iz opsega dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja,

10. zastupa interese svojih članova kod sklapanja ugovora s društvima za osiguranje,

11. sudjeluje pri određivanju standarda i normativa dentalnih usluga i usluga dentalne tehnike i dentalnih asistenata,

12. daje stručna mišljenja kod pripreme propisa od utjecaja na razvoj dentalne struke, struke dentalnih tehničara i struke dentalnih asistenata,

13. organizira dodatno usavršavanje i trajnu izobrazbu svojih članova,

14. čuva i unapređuje društveni položaj i dignitet dentalnog zvanja i zvanja dentalnog tehničara i dentalnog asistenta,

15. izdaje glasilo Komore i druge stručne publikacije iz područja djelatnosti dentalne medicine, djelatnosti dentalnih tehničara i djelatnosti dentalnih asistenata,

16. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i općim aktima Komore."

Članak 13.

U članku 45. stavku 1. iza riječi: "deontologije" dodaju se riječi: "te Kodeks etike i deontologije dentalnih tehničara i dentalnih asistenata."

Stavak 2. mijenja se i glasi:

"(2) Kodeksom dentalne etike i deontologije te Kodeksom etike i deontologije dentalnih tehničara i dentalnih asistenata utvrđuju se načela i pravila kojih se doktori dentalne medicine, dentalni tehničari i dentalni asistenti moraju pridržavati pri obavljanju svoje djelatnosti."

Stavak 3. mijenja se i glasi:

"(3) Kodeks dentalne etike i deontologije te Kodeks etike i deontologije dentalnih tehničara i dentalnih asistenata objavljuju se u "Narodnim novinama"."

Članak 14.

U članku 46. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"(2) Komora vodi registar dentalnih tehničara i dentalnih asistenata."

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 15.

U članku 47. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"(2) Dentalnom tehničaru i dentalnom asistentu koji je upisan u registar Komore izdaje se iskaznica."

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. riječi: "doktora stomatologije" zamjenjuju se riječima: "iz stavka 1. i 2. ovoga članka".

Članak 16.

U članku 48. stavku 2. riječi: "podstavka 3." zamjenjuju se riječima: "podstavka 5. i 6.".

Članak 17.

U članku 49. riječi: "Doktor stomatologije" zamjenjuju se riječima: "Svaki član Komore".

Članak 18.

U članku 50. riječi: "doktore stomatologije" zamjenjuju se riječima: "članove Komore", a riječi: "doktora stomatologije" riječima: "članova Komore".

Članak 19.

Naziv Glave VII. mijenja se i glasi:

"VII. ODGOVORNOST DOKTORA DENTALNE MEDICINE, DENTALNIH TEHNIČARA I DENTALNIH ASISTENATA".

Članak 20.

U članku 51. iza riječi: "djelatnosti," dodaju se riječi: "djelatnosti dentalnih tehničara i djelatnosti dentalnih asistenata".

Članak 21.

Članak 52. mijenja se i glasi:

"Članovi Komore odgovaraju za počinjenu povredu pravila ponašanja u obavljanju djelatnosti dentalne medicine, djelatnosti dentalnih tehničara i djelatnosti dentalnih asistenata pred Časnim sudom pri Komori."

Članak 22.

U članku 53. riječi: "doktora stomatologije" zamjenjuju se riječima: "člana Komore".

Članak 23.

Članak 55. mijenja se i glasi:

"Doktor dentalne medicine, dentalni tehničar i dentalni asistent obvezni su za vrijeme obavljanja svoje djelatnosti stručno se usavršavati prema općem aktu Komore, što obuhvaća:

1. kontinuirano praćenje razvoja dentalnih znanosti,

2. stjecanje novih saznanja."

Članak 24.

U članku 56. riječi: "doktoru stomatologije" zamjenjuju se riječima: "članu Komore".

Članak 25.

Iza članka 63. dodaje se članak 63.a koji glasi:

"Članak 63. a

Odredbe članka 55. do 63. ovoga Zakona na odgovarajući se način odnose i na dentalne tehničare i dentalne asistente."

Članak 26.

U članku 64. stavku 1. riječi: "nad obavljanjem stomatološke djelatnosti" brišu se.

Članak 27.

Članak 65. mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja obavlja djelatnost doktora dentalne medicine, djelatnost dentalnog tehničara i djelatnost dentalnog asistenta, a nema propisane uvjete (članak 2., članak 36.b i 36.o)."

Članak 28.

Iza članka 66. dodaje se članak 66.a koji glasi:

"Članak 66.a

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj dentalni tehničar, odnosno dentalni asistent ako:

1. obavlja djelatnost izvan opsega određenog odobrenjem za samostalan rad, odnosno dozvolom za rad (članak 36.b, 36.c i 36.o),

2. ne poštuje obvezu čuvanja profesionalne tajne (članak 36.i i 36.p),

3. ne vodi i ne čuva propisanu dokumentaciju (članak 36.j)."

Članak 29.

U cijelom tekstu Zakona o stomatološkoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 121/03. i 117/08.) riječi: "stomatološkoj djelatnosti" zamjenjuju se riječima: "dentalnoj medicini", riječi: "doktor stomatologije" zamjenjuju se riječima: "doktor dentalne medicine", riječi: "stomatološki studij" zamjenjuju se riječima: "studij dentalne medicine", riječ: "stomatološki" zamjenjuje se riječju: "dentalni", a riječi: "osnovna mreža stomatološke djelatnosti" riječima: "mreža javne zdravstvene službe za dentalnu medicinu" u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 30.

(1) Hrvatska stomatološka komora obvezna je uskladiti Statut s odredbama ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ostale opće akte Hrvatska stomatološka komora obvezna je uskladiti s ovim Zakonom i Statutom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 31.

(1) Zubni tehničari koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obavljaju zubotehničku djelatnost, a koji obavljaju rad po do sada važećim propisima mogu i dalje obavljati tu djelatnost pod uvjetom da u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona steknu odobrenje za samostalan rad sukladno ovome Zakonu.

(2) Stomatološki asistenti koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obavljaju djelatnost stomatoloških asistenata, a koji obavljaju rad po do sada važećim propisima mogu i dalje obavljati tu djelatnost pod uvjetom da u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona steknu dozvolu za rad sukladno ovome Zakonu.

Članak 32.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama" osim članka 36.b stavka 2. koji stupa na snagu na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: 500-01/09-01/04
Zagreb, 24. rujna 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.